ኤርትራዊ ወረቐት መንነት

ሓድሽ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ዝሓቱ ዜጋታት ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት፦

ሓድሽ ኤርትራዊ መንነት ዝሓቱ
 • » ፎርም ሓበሬታ ሓድሽ መንነት

 • ምሉእ ስም ሓታታይ ክሳብ 4ይ ወለዶ

 • ምሉእ ስም ኣደ ክሳብ 4ይ ወለዶ

 • ቅዳሕ ወረቐት መንነት ናይ ወለዲ

 • ኣቦን ኣደን ብህይወት ምስ ዘይህልዉ ቅጺ ምስክርነት ዜግነት ንነበርቲ ወጻኢ ብውክልና ይምላእ (ስም ወኪል ቁጽሪ ቴሌፎን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቀረባ ዘመድ ብኣደ ወይ ብኣቦ)

 • መበቆል ዓዲ

 • ኣርባዕተ ስእሊ 4,5X3.5 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)

 • መነጸር ንዝጥቀም ናይ ሓኪም ሰነድ

 • ስእሊ ምስ መነጸር ብሓኪም ዝተኣዘዘ ምስ ዝኸውን ብሓኪም ከም ዝትኣዘዘ ዘረጋግጽ ሰነድ

 • ሰነድ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ጀርመን/ ኣብ ኢድ ናይ ዘሎ ፓስፖርት ቅዳሕ

 • ምሉእ ኣድራሻ

 • ክፍሊት ዕድሜኦም ትሕት ዕስራ ዓመት ንዝኾኑ፥- 20.00 ኦይሮ

 • ክፍሊት ልዕሊ ዕስራ ዓመት ዝዕድሜኦም፥- 20.00 ኦይሮ ተደመሮ 15.00 ኦይሮ ንነፍሲ ወከፍ ተወሳኺ ዓመት

 • ንመላኣኺ ቡስጣ ዘገልግል እኹል ብዝሒ ገንዘብ ዘለዎ ቴምብር


መተካእታ ወረቐት መንነት

መንነት እንተድኣ ጠፊኡ ተበላሽዩ ወይ ነቲ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ዝወሃብ ዘሎ መንነት ወረቐት ንምትካእ ፡ መሕተት መተካእታ ወረቐት መንነት ይምላእ። መተካእታ ወረቐት መንነት ዝሓቱ ዜጋታት ከማልእዎ ዘለዎም፥-

መተካእታ ወረቐት መንነት ዝሓቱ
 • » ፎርም ሓበሬታ-መንነት መተካእታ

 • ቅዳሕ ኣብ ኢድ ዘሎ ወረቐት መንነት

 • ኣርባዕተ ስእሊ 4,5X3.5 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)

 • ስእሊ ምስ መነጸር ብሓኪም ዝተኣዘዘ ምስ ዝኸውን ብሓኪም ከም ዝትኣዘዘ ዘረጋግጽ ሰነድ

 • ሰነድ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ጀርመን/ ኣብ ኢድ ናይ ዘሎ ፓስፖርት ቅዳሕ

 • ምሉእ ኣድራሻ

 • ክፍሊት 20.00 ኦይሮ


መአረምታ ኣብ መንነት ወረቐት

መአረምታ መንነት ወረቐት (ስም፡ዕለተ ልደት፡ ወይ ቦታ ልደት) ዝምልከት ብቤት ፍርዲ ምስ ተወሰነን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን ጥራይ እዩ ዝፍጸም።


ዝጠፍአ መንነት ወረቐት

መንነት ወረቐት ምስ ዝጠፍእ፡ ነዚ ፎርም መሕትት ክምላእ ይግባእ። እዚ ከይተመለአ ናይ ምትካእ መስርሕ ኣይጅመርን ኢዩ።

» ፎርም መሕተቲ መንነት ዝጠፍአ


ፓስፖርት

ሓድሽ ኤርትራዊ ፓስፖርት ዝሓቱ ዜጋታት ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

ሓድሽ ፓስፖርት ዝሓቱ
 • ፎርም መሕተቲ ፓስፖርት ብኣካል ኣብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ምምላእ

 • ኣርባዕተ ስእሊ 4,5X3.5 (ባዮሜትሪክ ኮይኑ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)

 • ቅዳሕ ተዋሂቡ ዝጸንሐ ፓስፖርት (ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ምስዝህሉ)

 • ቅዳሕ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት

 • ብምኽንያት መርዓን ካልእ ምኽንያታት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤት ፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን ቀንዲ መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን

 • ስእሊ ምስ መነጸር ብሓኪም ዝተኣዘዘ ምስ ዝኸውን ብሓኪም ከም ዝትኣዘዘ ዘረጋግጽ ሰነድ

 • ሰነድ መንበሪ ፍቓድ/ ቅዳሕ ፓስፖርት

 • ክፍሊት ንልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም €160.00 ንትሕቲ ዕድመ €140.00

 • ፓስፖርት ኤርትራ ኣቐዲሞም ሒዞም ንዝጸንሑ ንኹሉ ዜጋ (ዕድመ ብዘየግድስ) ዝሕተት ክፍሊት €100,00 ኢዩ።

 • ንመላኣኺ ቡስጣ ዘገልግል እኹል ብዝሒ ገንዘብ ዘለዎ ቴምብር


ላሲ ፓስ

ላሲ ፓስ ዝሓቱ ዜጋታት ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

ላሲ ፓስ ንምርካብ
 • ቅዳሕ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት

 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ዘይብሉ ምዝገባ ሓዲሽ መንነት ይገብር

 • ኣርባዕተ ስእሊ 4,5×3.5 (ክልተ እዝኒ ዘርኢ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ስእሊ ጻዕዳ ክኸውን ይግባእ)

 • አዚ ሰንድ እዚ ጠቕሊሉ ንዝምለስ ጥራይ ኢዩ ዝወሃብ

 • ክፍሊት 40.00€

 • ፎርም ላሲ ፓስ ንምርካብ


ቪዛ

ኤርትራዊ መንነት ወረቐት ዘይሓዘ ንኤርትራ መእተዊ ቪዛ ክሓትት ግድን ኮይኑ እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ከኣ ክማላእ ይግባእ።

ቪዛ ዝሓቱ ዜጋታት
 • ብውሕዱ ልዕሊ ሽድሽተ ወርሒ ኣገልግሎት ዘለዎ ፓስፖርት።

 • ብዘይ ጉድለትን ዝተመልአ ፎርም መሕተቲ ቪዛ።

 • ሙሉእ ስምን ቁጽሪ ኤርትራዊ ወረቐት መንነትን ስልኪ ቁጽርን ናይ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ተሓታቲ።

 • ቅዳሕ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት

 • 1 ስእሊ

 • ክፍሊት 50.00 ኤሮ

 • ቪዛ ፎርም ኣብዚ ምልኡ


ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ

ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ

Botschaft des Staates Eritrea

Konsularabteilung

Stavangerstrasse 18

D-10439 Berlin

Deutschland

Kontonummer: 723 775 300

Bankleitzahl: 100 700 00

Name der Bank: Deutsche Bank, Berlin

Transaktionen aus dem Ausland

IBAN Code: DE67 1007 0000 0723 7753 00

SWIFT IBIC Code: DEUTDEBB

Hinweis: Bitte fügen Sie den Überweisungsschein bei zum Antragsformular


ዝተፈላለዩ ሰነዳት

ምርግጋጽ ሰነዳት ከም ሰነድ ኩነታት ሓዳር፡ ሰነድ ትምህርቲ፡ ዕለተ ልደትን ካልእን ዘጠቓልል፥-

ምርግጋጽ ሰነዳት
 • ኣብ ኤርትራ ብመገዲ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸ ሕጋውነት ለቢሱ ኣብ መንግስታዊ ይኹን ህዝባዊ ኣብያተ ጽሕፈት ተቐባልነት ይረክብ።

 • ብኮፒ ወይ ብፋክስ ዝመጸ ሰነድ ኣይረጋገጽን እዩ።

 • ኣብ ኤርትራ ዝተመስርሐ ሰነድ ግድን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቆንስላዊ ጉዳያት ተረጋጊጹ ምስ መጸ ጥራይ እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ክፍሊ ቆንስላዊ ተረጋጊጹ ቅቡል ዝኸውን

 • ክፍሊት 45.00 ኤሮ

ውክልና ስልጣን

ውክልና ብመሰረቱ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ሰነድ ስለዝኾነ፡ ኣብ ኣጸሓሕፋ ብዓይኒ ሕጊ ዘይቅቡሉ ምስ ዝኸውን ዝምልከቶ ቤትፍርዲ ወይ ኣካል ክነጽጎ ከምዝኽእል ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ። ስለዚ ውክልና ሰነድ ብንጹርን ብዘይ ዘየሻሙ ቃላት ዝተጸሓፈን ኣድላዪ ሓበሬታታት ዝሓዘለን ክኸውን ይግባእ።

  ውክልና ስልጣን ቅቡል ንክኸውን እዚ ዝስዕ